کپی چینی پورشه ماکان توسط زوتی از آنچه فکر می کنید بدتر است

زوتی چین به تازگی از نسخه کپی شده پورشه ماکان رونمایی کرد، که بسیاری از مطبوعات را مشتاق به دیدار با خود کرد!

...

سبقت آزاد