نكات مهم در برگه ثبت نتايج تست خودرو

نتایج بررسی مشخصات خودرو در برگه ای با عنوان Track Sheet ثبت می شود كه در بالای برگه ابتدا نام پیست، تاریخ تست، نوع خودرو، مدل خودرو، سال ساخت خودر ...

مهندس اشکان معصومی