اصول اوليه برای طراحی خودرو

طراحی ظاهر و بنده خودرو هفت قانونی اصلی دارد که در این مقاله با رسم شکل به آن می پردازیم.

...

مهندس اشکان معصومی