برای سرمایه گذاری به سراغ خودرو برویم یا مسکن؟

این روزها شاید بیشترین پرسش مردم این باشد که «چه کنیم تا ارزش پولمان حفظ شود؟» کدام بازار برای حفظ ارزش پول بهتر است. ال ...

سبقت آزاد