ارزیابی کیفی خودروها تا سال 1400 با همین آش و همین کاسه

سازمان ملی استاندارد مدل جدید ارزیابی کیفی خودروهای تولید داخل را براساس استانداردهای روز اروپا در دستور کار قرار داده ا ...

سبقت آزاد